Kinesiology Office Manager - Florrie Blackbird (blackbird@kin.umass.edu, 413-545-1337)

Kinesiology Department Chair - Dr. Patty Freedson (psf@kin.umass.edu, 413-545-2620)

Graduate Program Director - Dr. Jane Kent-Braun (janekb@kin.umass.edu, 413-545-0784)

Biomechanics Laboratory Director - Dr. Joseph Hamill (jhamill@kin.umass.edu, 413-545-2245)